Методологически ориентири в музикалната семиотика на Ееро Тарасти
Автор: Кристиан Василев | Дипломен/дисертационен труд | Тема: музикална семиотика | Добавена: 12.04.2020
Дипломната работа е публикувана с любезното съгласие на Ееро Тарасти.

Дипломната работа представя едно систематично изложение на методологическите основания в музикалната семиотика на Ееро Тарасти, започвайки от основни понятия и идеи в семиотиката. На всеки етап от изложението се дават примери за приложението на тези понятия и методически идеи в музикалната семиотика. Разглежда се още приложението на различни дискурсивни теории в музикалната семиотика. Представят се основните възгледи на Тарасти за музикалния наратив и по-късните му психоаналитични и екзистенциални теории на музиката. Посочени са редица позовавания на музикални теоретици от традиционната музикология. Разглеждат се начините, по които в най-новите си теории Тарасти посочва онези моменти от музиката (и може би дори от музикалния опит), които надхвърлят или „трансцендират“ всяка определеност на субектите в музиката и реалните участници в нея.
Език: български
Ключови думи:
музикална семиотика


Свали
© 2024, Fundamenta Musicae
Използвайки уебсайта, приемате условията за ползване.
Уебсайтът използва бисквитки, за да може да функционира.

уебсайт от Калин Стоянов

Тези условия за ползване (споразумението) регламентират достъпа до- и използването на уебсайта www.fundamentamusicae.bg (уебсайта).

Молим да се запознаете със споразумението преди да започнете да разглеждате и да се възползвате от съдържанието на уебсайта. Достъпът до уебсайта и използването му от Ваша страна означава, че Вие, както и организацията, която представлявате, сте приели и сте съгласни със споразумението.

1. Достъп до- и употреба на компонентите и съдържанието на уебсайта

Уебсайта е собственост на академичния, научно-изследователски и педагогически център Fundamenta Musicae (FM). FM е собственик на всички компоненти на уебсайта и цялото му съдържание (включително, но не само, текстове, база данни, лого, снимки, графики, схеми, всякакви други изображения, аудио и видео материали, програмен код, дизайн), доколкото не е изрично посочен друг собственик или автор. Що се отнася до авторските текстове, по презумпция, ако друго не е указано, авторът е и собственик.

Всички компоненти и цялото съдържание на уебсайта, независимо дали става въпрос са собственост на FM или за друга собственост, са защитени по закона за авторското право и останалите закони за интелектуална собственост (ЗАПСП).

Уебсайта е с нетърговска цел. Вие имате право на пълен достъп до всички трудове и информации на територията на уебсайта (наричани оттук нататък „текстове”), доколкото не ги употребявате с търговска цел и ги ползвате само за лична употреба. Вие можете да визуализирате и да направите електронни копия, да изтегляте (прехвърляне и запис на информация от уебсайта) и съхранявате, както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в уебсайта, за Ваша лична употреба и с нетърговска цел при изричното условие, че запазите всички бележки и знаци, отнасящи се до авторските права и собствеността. Вие нямате право да възпроизвеждате, продавате, публикувате, разпространявате, променяте, показвате, използвате, пускате повторно или използвате с друга цел и извън посочените условия който и да е текст без предварителното съгласие на FM и на съответния автор в писмен вид. Същото се отнася до всички компоненти и цялото съдържание на уебсайта.

Вие имате право да използвате уебсайта, както и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на територия му, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата и не ограничава използването и достъпа до него на трета страна.

FM си запазва правото да актуализира компонентите и съдържанието на уебсайта, включително да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време със и без предизвестие.

2. Ограничена отговорност

FM и неговите представители в никакъв случай не носят отговорност за щети или загуби, включително, но не само, директни, косвени, последващи, специални, инцидентни, случайни, предизвикани или наказателни щети в резултат на- или причинени от уебсайта, от неговия софтуер, съдържание, материали или по друг начин.

3. Линкове (хипервръзки)

Уебсайта съдържа линкове към други уебсайтове. FM не отговаря за параметрите на евентуален Ваш контакт с тези уебсайтове и не носи отговорност за евентуални щети, породени от Вашия контакт с тях.

Препратките към страници от уебсайта от страна на други уебсайтове са допустими единствено при условие, че са извършени в подходящ контекст, т.е. съгласно предназначението на уебсайта. Предназначението на уебсайта е да отразява дейността, целите и духа на FM (както те са залегнали в правилника на центъра и се защитават в процеса на неговата работа).

4. Лични данни

FM няма да употребява Вашите лични данни извън формата за обратна връзка, а обратната връзка се използва единствено за отговор на Ваше запитване. FM не се интересува от-, не взема участие в- и не предлага активно и пасивно получените от Вас лични данни за статистически изследвания, свързани с трансфера на данни от какъвто и да е характер. Все пак, имайте предвид, че FM не гарантира 100% сигурност на своя сървър и бази данни и предварително Ви уведомява, че не носи отговорност при евентуални злоупотреби с Вашите лични данни от трети страни, незаконно добрали се до базите данни на FM.

FM изрично си запазва правото да разкрива лична или друга информация, която сте предоставили, на трети страни при следните обстоятелства: (a) когато се изисква по закон; (б) за разследване и/или предприемане на действия срещу незаконна дейност, подозрение за злоупотреба или неупълномощено ползване на уебсайта; (в) за защита на собствеността или безопасността на нашите потребители или на други страни.

5. Други

В случай, че по някаква причина съд от компетентната юрисдикция реши, че някое от горепосочените условия като цяло (или част от него) е неприложимо, това условие ще продължи да се прилага до максималния допустим размер в духа на споразумението, а останалите условия ще продължат да бъдат напълно валидни и в сила. 

В случай, че FM не прояви съответната строгост да изиска поемането на отговорност от лице (или организация), нарушило дадено условие, това не означава отказ от бъдещо прилагане на съответното или друго от условията. 

Тези условия представляват цялостното споразумение между FM и посетителите на уебсайта – www.fundamentamusicae.bg.

FM си запазва правото по всяко време да променя и актуализира споразумението. Използването на уебсайта след въвеждане на промени в споразумението ще означава, че Вие ги приемате и сте съгласни с тях. За евентуални промени можете да се ориентирате по датата на последната актуализация на тази страница.

Дата на последната актуализация: 26 06 2013г.

info@fundamentamusicae.bg

OK